Forex Capital Protection - ZuluGuard™

Jak działa funkcja ochrony kapitału

ZuluGuard™ to wysoce zaawansowany system ochrony, który wykrywa wzorce niepożądanych praktyk inwestycyjnych każdego z naśladowanych inwestorów i pozwala wybrać operacje do wykonania w celu ochrony zainwestowanego kapitału.

Przykładem niepożądanej praktyki inwestycyjnej jest pogorszenie wyników inwestora wpływające na zysk/stratę na rachunku.

Z tego względu funkcja ZuluGuard™ będzie stale monitorować wyniki inwestora i zapewniać ochronę środków poprzez kroczący stop loss, zabezpieczając zyski i minimalizując straty do wysokości określonej w walucie bazowej rachunku.

Tak więc w przypadku gdy odnotowane straty przekroczą określoną wartość, funkcja ZuluGuard™ zacznie ochraniać rachunek. Prosimy pamiętać, że funkcja ZuluGuard™ monitoruje zrealizowane i niezrealizowane transakcje, a więc otwarte transakcje nie znajdują się w jej zakresie. Oznacza to, że dany inwestor może osiągać w sumie zysk, a funkcja ZuluGuard™ może wykonywać stosowane operacje, gdy wielkość zysku zmniejsza się! *

Przykład

Poniżej przedstawiono szczegółowy przykład, w którym przyjęto, że ochrona kapitału jest ustawiona na poziomie 1000 USD i tylko jedna transakcja jest otwarta w danym czasie.

Transakcja # Maksymalny spadek wartości (USD) otwartej transakcji Końcowy zysk/strata (USD) z transakcji Wartość zakumulowanego zysku/straty (USD) inwestora na rachunku Funkcja ochrony kapitału ZuluGuard™ Najgorszy (końcowy) zysk/strata tego inwestora na rachunku, w przypadku gdy funkcja ZuluGuard™ wykonuje stosowne operacje!1
0 n/a n/a n/a 1000 - 1000
1 -500 -500 -500 1000 -1000
2 -100 1900 1400 1000 400
3 -400 1300 2700 1000 1700
4 -700 -7002 2000 1000 1700
5 -300 -3003 1700 1000 1700

W sytuacji gdy strata z transakcji #5 wyniesie 1000 USD (końcowa strata w wysokości 700 USD z transakcji #4 i niezrealizowana strata w wysokości 300 USD wynikająca z otwartych pozycji transakcji #5), osiągnięty zostanie poziom ochrony kapitału w wysokości 1000 USD, a wówczas funkcja ZuluGuard™ wykona stosowne operacje!

Tak więc końcowy zysk/strata osiągnięty przez tego inwestora na rachunku to poprzedni najgorszy (końcowy) zysk/strata w wysokości 1700 USD.

Uwagi

  1. Najgorszy (końcowy) zysk/strata stanowi kwotę pieniężną (zysk/strata) z transakcji tego inwestora na rachunku, zakładając, że funkcja ZuluGuard™ wykona w przyszłości stosowne działania.
  2. Połączenie końcowych zysków/strat z transakcji #1 i #4 oznacza przekroczenie progu ochrony kapitału w wysokości 1000 USD. Jednak ponieważ pomiędzy tymi transakcjami doszło do zrealizowania zysku, straty wynikające z transakcji tego inwestora nie przekroczyły w danym momencie 1000 USD.
  3. Przy założeniu, że wybrano operację funkcji ZuluGuard™ o nazwie „Zamknij wszystkie transakcje inwestora"

Zatem funkcja ZuluGuard™ wykryje pogorszenie wyników inwestora i moment, w którym straty osiągną określoną wartość, a następnie zostaną wykonane operacje w celu zabezpieczenia rachunku przed poniesieniem dalszych strat.

Zmiana ochrony kapitału

Prosimy pamiętać, że funkcja ZuluGuard™ uwzględnia wyniki inwestora od momentu aktywowania systemu ochrony kapitału. Można ponownie dostosować poziom ochrony kapitału zgodnie z własnymi wymogami, dopuszczając większą lub mniejszą ekspozycję kapitału na transakcje każdego inwestora na podstawie oceny jego wyników.

Ustawienie wartości 0 powoduje wyłączenie tej funkcji.

* Ważna uwaga: W nieprzewidywalnych, szybko zmieniających się warunkach rynkowych, sygnał zamknięcia ZuluGuard będzie przesłany po aktualnej cenie rynkowej, która może okazać się zupełnie inna od ceny oczekiwanej. Wobec tego może dojść do poważnych strat, jako że ZuluGuard nie jest w stanie zawsze zapewnić oczekiwanej ochrony.